Wprowadzenie

Przemoc wobec starszych kobiet ze strony męża/partnera życiowego jest poważnym problemem społecznym, którego natężenie prawdopodobnie wzrośnie w miarę starzenia się społeczeństwa. Choć dużo uwagi poświęcono problemom przemocy ze strony męża/partnera życiowego wobec młodych kobiet i dziewcząt, nasze badania wskazują, że na te zjawiska nakładają się efekty starzenia takie jak przejście na emeryturę, przewlekłe problemy zdrowotne i zależność od opieki.


Zjawiska te umykają często uwadze pracownikom organów ścigania i służb socjalnych, szczególnie gdy przemoc nie przyjmuje formy fizycznej czy seksualnej, ale wymuszenia, nadużycia finansowe, zaniedbanie, które nie są, jak się wydaje, zgłaszane i/lub rejestrowane tak często jak występują. Co więcej wrażliwość niektórych sprawców i ofiar w podeszłym wieku stawia szczególne wyzwania przed instytucjami przeprowadzającymi interwencje.